مسير حقhttp://www.tebyan.net/hoseinglorysky/index.aspxfaبه تصوير كشيدن ايه هاي سوره ي مباركه لقمان http://www.tebyan.net/weblog/hoseinglorysky/post.aspx?PostID=3860468/27/2014 3:18:00 PMفضيلت قرائت سوره لقمانhttp://www.tebyan.net/weblog/hoseinglorysky/post.aspx?PostID=3860408/27/2014 2:59:00 PM